Mölndalsbostäder mot nettonollutsläpp av växthusgaser

16 december 2021

Mölndalsbostäder har beslutat om att sätta tydliga mål för minskad klimatbelastning för verksamheten. Redan år 2025 ska bland annat nyproducerade byggnader ha 25% lägre klimatbelastning jämfört med 2015 och år 2030 ska klimatbelastning ha reducerats till hälften, för att år 2045 ha nettonollutsläpp av växthusgaser.

Det var förra veckan som Mölndalsbostäders styrelse fattade beslut om att anta mål för minskad klimatbelastning och att ansluta sig till “Färdplan för bygg och anläggningssektorn”. Planen är sprungen ur regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige och innehåller mål som tar sikte mot 2045 med nettonollutsläpp av växthusgaser. “Det här är ett beslut som jag är extra glad över då det ger oss handlingsutrymme att arbeta mot en minskad klimatbelastning genererad i vår verksamhet”, säger bolagets vd Marie Werner.

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp varför detta är en väsentlig miljöaspekt för Mölndalsbostäder. Beslutet kommer innebära att bolaget prioriterar att färdplanen följs för nyproduktionsprojekt på grund av dess stora klimatbelastning. Vidare finns ambition att även ombyggnader och hela verksamheten på sikt ska följa målen i färdplanen.

-Nu kan vi på riktigt leva upp till de förväntningar som finns hos såväl ägare som i vår omvärld och vara en trovärdig samhällsbyggare som kan och vill göra skillnad. Ett av våra viktigaste uppdrag som kommunalt allmännyttigt bostadsbolag, säger Marie Werner.

Mölndalsbostäder arbetar idag enligt Allmännyttans Klimatinitiativ med mål att användningsskedet, avseende energianvändning och bränsle, ska vara fossilfritt till 2030. I bolagets affärsplan är tre strategiska inriktningar formulerade och aktiviteter kopplade. Bolaget ska leverera ett hållbart och attraktivt boende, bedriva en hållbarverksamhet och skapa de bästa förutsättningarna. Att sätta mål är en förutsättning för att föra hållbarhetsarbetet framåt genom att strukturerat arbeta med frågan.

- Genom att öka ambitionsnivån och nu även följa Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn rustar vi oss för att fortsatt vara ett attraktivt företag för nuvarande och kommande kunder, medarbetare och samarbetspartners. Det visar på en tydlig ambitionsnivå och hjälper oss att styra, följa upp och prioritera rätt insatser. För våra nyproduktionsprojekt är målet att de byggnader som färdigställs år 2025 ska ha 25% lägre klimatbelastning än våra referensbyggnader och de som färdigställs år 2030 ska ha halverad klimatbelastning för att nå netto noll år 2045. Eftersom processen från planering till färdig byggnad är lång är det viktigt med långsiktiga mål men även konkreta delmål, menar Charlotta Brolin som arbetar som hållbarhetsstrateg på Mölndalsbostäder.

- Att nyttja vår roll som byggherre och offentlig beställare till att göra skillnad inom hållbarhetsområdet är ett sätt att agera som ansvarstagande samhällsbyggare. Det bygger stolthet för vår verksamhet och känns oerhört viktigt för framtiden, menar Charlotta Brolin.

-Ja, oavsett hur vi gör för att minska vår klimatbelastning är det en sak som är säker, vi behöver agera nu och vi behöver visa i handling att vi menar allvar - vår planet kan inte vänta, avslutar Marie Werner.