Pågående hyresförhandling

06 juli 2022

Under den senaste månaden har artiklar publicerats i Mölndals-Posten kring hyresförhandlingar mellan Mölndalsbostäder och Hyresgästföreningen. Vi förstår att läsare kan fundera över hur förhandlingarna går till och vad resultatet blir. Vi vill vara tydliga med att vi inte förhandlar genom media, utan för de samtalen vid förhandlingsbordet. Därför kommenterar vi inga bud och hyresnivåer förrän förhandlingarna är helt klara. Däremot inser vi att det är viktigt att förklara hur arbetet går till.

Förhandlingar om hyran styrs av hyresförhandlingslagen och sker som regel varje år, och så även i år. Den genomförs som de flesta förhandlingar där parterna har var sitt utgångsbud. Utifrån dessa försöker både vi och Hyresgästföreningen hitta en nivå som vi gemensamt kan acceptera. Det innebär att båda parterna behöver ge och ta. I de flesta fall lyckas vi komma fram till en gemensam lösning, men inte alltid. Om vi inte kommer överens överlämnas ärendet till Hyresmarknadskommittén, som är en funktion med ledamöter från båda parter. Deras uppgift är att hantera hyrestvister mellan allmännyttiga bostadsbolag och Hyresgästföreningen.

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att vi endast har en intäkt och det är våra hyror. Den ska räcka till mycket; värme, el, vatten, avfallshantering, felavhjälpning, trädgårdsskötsel, snöröjning, försäkring, jourverksamhet, räntekostnader, personal med mera.

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen ser vi bland annat höjda räntor, ökade kostnader för uppvärmning och avfallshantering, stigande byggkostnadspriser, dyrare drivmedel och energipriser. Det är kostnader som inte bara drabbar privatpersoner utan även oss som hyresvärd och fastighetsägare.

Som verksamhet lyder Mölndalsbostäder under Lagen om allmännyttiga bostadsbolag, som trädde i kraft år 2011. Lagen innebär att vi ska ta ett samhällsansvar men också att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och inte efter självkostnadsprincipen som gällde fram till 2011.

I våra förhandlingar med Hyresgästföreningen utgår vi från hur vår ekonomi påverkas av omvärldsförändringar, både nu och i framtiden. Den, efter att förhandlingarna är klara, beslutade hyreshöjningen gäller för hela vårt bestånd av lägenheter. Utifrån beslutet sker sedan en differentiering som bygger på de olika bostädernas kvalitet, den utgår från aktuell dokumentation som är framtagen i gemenskap med hyresgästföreningen.  Det innebär att hyresökningen kommer variera mellan våra områden, baserat på standarden i området. Ett område med lägre standard kommer därför få en lägre hyreshöjning än ett område med högre standard. Men hänsyn tas också till befintlig hyresnivå så att det inte blir orimligt dyrt att bo i nyare lägenheter, vilka ändå har en avsevärt högre hyresnivå än vad lägenheter i de äldre husen har.

De hyreshöjningar vi efterfrågar sker alltid med utgångspunkt att vi som bostadsbolag ska kunna underhålla våra hus och leverera en god service – nu och i framtiden.