Allmännyttans klimatinitiativ

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig.

Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på klimatomställningen.

Två övergripande mål

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet. Alla företag som deltar kan också sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå Klimatinitiativets övergripande mål.

Tre frivilliga fokusområden

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där alla anslutna bostadsföretagen kan arbeta med sina koldioxidutsläpp:

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Tanken är att fokusområdena ska bidra till att växla upp arbetet och driva utveckling inom vart och ett av dessa områden. Företagen bidrar med goda exempel och har möjlighet att ingå i nätverk inom respektive fokusområde.

Här kan du läsa mer om Allmännyttans klimatinitiativ