Kvarteret Gråsejen i Mölndals innerstad efter ombyggnad

Organisation

Mölndalsbostäders organisation består av VD och följande avdelningar:


Förvaltning

Avdelningen ansvarar för den dagliga förvaltningen av våra hyresfastigheter.

Fastighetsservice
Avdelningen ansvarar för den dagliga skötseln vår boendemiljö.

Specialfastigheter
Avdelningen ansvarar för kommunala fastigheter och andra boendeformer.

Fastighetsutveckling
Avdelningen är ansvarig för den långsiktiga förädlingen av vår fastighetsportfölj, samt ny och ombyggnad.

Ekonomi
Avdelningen ansvarar för interna processer kring redovisning och IT, samt kostnadsmedvetenhet och policyfrågor.

Kvalitet och miljö
Avdelningen ansvarar för inköp, kvalitet, målstyrning samt affärsplan och policyfrågor.

Marknad
Avdelningen ansvarar för varumärke, intern- och extern kommunikation samt policyfrågor.

Personal
Avdelningen ansvarar för personalförsörjning, ledarskapsutveckling och policyfrågor.