Verksamhetspolicy*

 

Vårt arbete präglas av att vi:

  • Har väl förankrade och gemensamma värderingar inom hela organisationen
  • l dialogen lyssnar med hjärtat för att förstå våra kunder och medarbetare
  • Strävar efter att överträffa de förväntningar och krav omgivningen har på oss
  • Gör kostnads- och kvalitetsmedvetna inköp för att nå uppsatta ekonomiska mål


Är certifierade inom kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö för att säkerställa en ständig förbättring av;

  • Vårt kundfokus, våra processer och det målstyrda förbättringsarbetet
  • Vår miljöprestanda och en minskad miljöpåverkan för ett långsiktigt hållbart samhälle
  • Vår säkra och hälsofrämjande arbetsmiljö som inte bara förebygger olyckor och ohälsa utan även bidrar till engagerade och delaktiga medarbetare
  • Sätter och följer upp långsiktiga och kortsiktiga mål enligt balanserade styrkortsmodellen
  • Uppmärksammar och firar framgång och uppfyllda mål
  • Som minimum alltid följer lagar och förordningar 

*Integrerad verksamhetspolicy som innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.