Uppsägning

Uppsägning av lägenhet 

Uppsägningstiden av ett hyresavtal är tre kalendermånader och gäller från det att vi har mottagit din uppsägning. Det betyder att om du till exempel säger upp din lägenhet i början av oktober, då räknas uppsägningstiden från den siste oktober. I detta exempel blir sista kontraktsdag den 31 januari.  

För att säga upp ditt hyresavtal skickar du en skriftlig uppsägning senast den sista vardagen i månaden.

Om det i hyresavtalet ingår hyra av garage eller förråd upphör även dessa avtal i samband med att du säger upp din lägenhet. 

Här hittar du blanketten för uppsägning av hyreskontrakt.  

Besiktning

Vid uppsägning gör vi en besiktning av lägenheten. I uppsägningsbekräftelsen får du en besiktningstid. Förvaltaren går sedan igenom lägenheten för att se efter om det finns skador och onormalt slitage. Hål i dörrar och golv, inrökta lägenheter, omfattande skador på ytskikt eller trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage. En eventuell kostnad för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av dig som hyresgäst.  

Visningsplikt 

När du har sagt upp din lägenhet är duenligt hyreslagen, skyldig att visa den för nya intresserade hyresgäster. Om du som hyresgäst reser bort eller av annan anledning inte kan närvara på en visning under uppsägningstiden, måste någon annan kunna visa lägenheten i ditt ställeÄr lägenheten redan utflyttad och tömd kan du låta oss visa lägenheten. Då lämnar du över nycklar och en fullmakt till oss. 

Uppsägning vid dödsfall 

När en lägenhet sägs upp på grund av dödsfall gäller 1 kalendermånads uppsägningstid om dödsbodelägarna så önskar. Detta är under förutsättning att lägenheten sägs upp inom 1 månad efter dödsfallet. Sägs lägenheten upp senare gäller 3 kalendermånaders uppsägningstid. Viktigt att veta är att uppsägningen inte kan skickas in till oss utan dödsfallsintyget då vi inte kan registrera någon som avliden innan dödsfallsintyget kan bekräfta fallet.
 
Alla delägare i dödsboet ska skriva på uppsägningen. Vilka som är dödsbodelägare framgår av dödsfallsintyget som beställas från Skattemyndigheten och bifogas uppsägningen. Mölndalsbostäder kommer att bekräfta uppsägningen skriftligen till kontaktpersonen.  

Här hittar du blanketten för uppsägning av hyreskontrakt vid dödsfall

Efterlevandeguiden.se är en hemsida med samlad information från Skatteverket, Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan. Här hittar du det mesta som du behöver veta som dödsbodelägare eller anhörig.  

Uppsägning vid flytt till äldreboende 

Vid flytt från en lägenhet till ett äldreboende gäller 2 kalendermånaders uppsägningstid.

Här hittar du blanketten för att säga upp ett hyresavtal för att flytta till äldreboende.

Uppsägning av förråd, garage och parkering 

Uppsägning kan ske via telefon, mejl eller post och uppsägningstiden är 1 kalendermånad. 

Uppsägning av parkeringsplats sker hos Mölndals parkering (gäller inte garage och carport)