Personuppgiftsbehandling vid bostadsuthyrning

Denna information gäller för dig som ansöker om en bostad hos Mölndalsbostäder, som bor i en av våra hyresbostäder eller som är registrerad som kontaktperson, förvaltare eller god man för en hyresgäst.

Personuppgiftsansvarig Mölndalsbostäder AB (organisationsnummer 556015-2885) är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Ändamål och källor

Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att Mölndalsbostäder ska kunna uppfylla sina skyldigheter som hyresvärd och kunna bedriva förvaltnings- och uthyrningsverksamhet. Personuppgifter kan hämtas in från till exempel dig själv, offentliga register, Boplats, kommuner, myndigheter, nuvarande hyresvärd (vid ansökan om byte) och kreditupplysningsbolag.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är framför allt hyresavtalet och hyreslagen. Vi behöver också behandla vissa personuppgifter för att uppfylla krav i andra lagar gällande till exempel bokföring och skatter. Dessutom finns fall där Mölndalsbostäder grundar behandlingen av personuppgifter på ett berättigat intresse. Ett exempel är att Mölndalsbostäder kan ha ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att kunna ge information till hyresgäster. Ett annat exempel är personuppgiftsbehandling när vi eller en samarbetspartner utför reparationer, renoveringar eller förbättringsåtgärder inom fastighetsbeståndet.

Vilka personuppgifter?

När du visar intresse för en bostad genom boplats.se, förtur eller bytesansökan behandlar vi personuppgifter som krävs för att administrera din ansökan. Det rör sig om kontaktuppgifter och personnummer.

När du är aktuell för en ledig bostad behandlar vi även uppgifter om anställning och ekonomiska förhållanden. Det gör vi för att kunna bedöma om du uppfyller kraven för att hyra bostaden.

Om du inte har tilldelats en bostad på grund av att du inte uppfyller våra krav, sparas detta enbart hos boplats.se enligt deras användarvillkor.

När du är hyresgäst behandlar vi de personuppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart, till exempel kontaktuppgifter och personnummer. Vi behandlar också uppgifter om åtgärder i din bostad eller uppgifter om störningar. De flesta uppgifter om dig sparas under hela hyrestiden och tre år därefter eller till dess allt är slutligt reglerat mellan oss. Andra uppgifter raderas efter hand, till exempel passageloggar från elektroniska boknings-och nyckelsystem från allmänna utrymmen som normalt sparas sex månader. Störningsanmälningar raderas löpande, senast efter två år. Om hyresförhållandet har upphört på grund av misskötsamhet sparas noteringar om din avflyttningsorsak i två år. Om ett ärende leder till avhysning eller rättslig tvist sparas uppgifter tio år efter att ärendet avslutats. Ekonomiska underlag sparar vi så länge lagar kring skatt och bokföring kräver det.

Om du har skyddade personuppgifter genom Skatteverket, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt en särskild rutin. Om god man eller förvaltare finns registrerad behandlar vi dennes personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden och skyldigheter som hyresvärd.

Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av personer som arbetar med kundkontakter inom Mölndalsbostäder.

Vi lämnar ut personuppgifter till externa parter enbart när det krävs för att vi ska uppfylla våra åtaganden som hyresvärd eller när det krävs enligt lag. Exempel på externa parter är entreprenörer, leverantörer, kreditupplysningsföretag, försäkringsbolag, inkassobolag, myndigheter såsom skatteverket, polisen och socialtjänsten, kundundersökningsföretag, elbolag, extern störningsjour, revisorer, leverantörer av passersystem.

Boplats använder dina personuppgifter för att administrera kösystemet till intern förtur för byte av bostad inom Mölndalsbostäder.

Om fastigheten där du bor säljs, överförs vissa personuppgifter till den nya ägaren.

Tekniska och organisatoriska åtgärder

Som personuppgiftsansvarig åligger det oss att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att behandlingen av uppgifter utförs i enlighet med GDPR-förordningen.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av användningen av uppgifterna. Vidare kan du invända mot behandlingen av dina uppgifter.

Du kan själv rätta dina kontaktuppgifter på Mina sidor. För övriga frågor kan du kontakta oss via gdpr@molndalsbostader.se eller postadress GDPR Mölndalsbostäder, Mölndalsbostäder, Box 163, 431 22 Mölndal.

Om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen, telefon 08-657 61 00 eller datainspektionen@datainspektionen.se.